Projekt v roce 2014

 

Naše mateřská škola Vaňov vypracovala na
podzim 2013 projekt na podporu logopedické
prevence v předškolním vzdělávání s názvem:

„Každodenní logohrátky s panáčkem  

Duháčkem a panenkou Barvičkou“.

Rozvojový program vyhlásilo MŠMT a poskytlo
 na tyto projekty finanční prostředky ze
státního rozpočtu. Dle vyhlášení výsledků jsme
 byli s projektem úspěšní a finanční dotace
nám byla přidělena v plné výši:-)

Anotace projektu:

 
V rámci každodenních jazykových chvilek se zaměříme na správnou výslovnost u dětí předškolního věku. Pomocí rozmanitých her a činností začleníme panáčka Duháčka a panenku Barvičku (návaznost na ŠVP PV). Procvičíme především slovní zásobu, budeme provádět dechová a artikulační cvičení, a to v takových slovech, větách a říkankách, kte­ré jsou pro dítě zajímavé, obsahově srozumi­telné a smysluplné Naučíme se ovládat také tempo a intonaci řeči. Budeme preferovat nejen správnou výslovnost jednotlivých hlásek, ale i rozvoj obsahové stránky řeči (porozumění, vyjadřování). Po domluvě s rodiči individuálně procvičíme předepsaná cvičení od specializovaného logopeda.
 

Cíle projektu 

 
Cílem projektu je zkvalitnění logopedické prevence v naší mateřské škole. Prostřednictvím programu budeme mít možnost podpořit jednoho pedagog ického pracovníka, aby se odborně proškolil v rozsahu 60 hodin prezenčního vzdělávání zaměřeného na logopedickou prevenci. K tomu, aby tento cíl byl naplněn je dále zapotřebí zajistit v MŠ doplnění moderních logopedických pomůcek, odborné literatury a počítačové techniky. V rámci projektu se zaměříme i na spolupráci s rodiči. Budeme se snažit, aby se i doma aktivně zapojili a podpořili správný vývoj řeči s vyhlídkou zamezení logopedických vad u jejich dětí.
 

Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu

1)       absolvování odborného proškolení vedoucí učitelky MŠ v oblasti logopedie, které si díky projektu oživí (v roce 1990 absolvovala kurz logopedie; v letech 2006 – 2009 VŠ zaměřená na přípravu učitelů mateřské školy),

2)       spolupráce s rodiči při individuálním procvičování předepsaných cvičení od specializovaného logopeda,

3)       materiální vybavení - doplnění moderních logopedických pomůcek, odborné literatury a počítačové techniky.

Celkový rozpočet projektu zahrnuje vlastní vklad žadatele projektu a dotaci od ministerstva.

Celkový rozpočet: 33 250,- Kč

 

1.       Logopedické pomůcky  2 500,- Kč

2.       Odborná literatura  500,- Kč

3.       Obrázkové knihy  1 500,- Kč

4.       Počítačová technika  13 000,- Kč

5.       Didaktické pomůcky a hry  2 500,- Kč

6.       Kurz logopedie v rozsahu 60 hodin  6 000,- Kč

7.       Kurz logopedie v rozsahu 5 hodin  500,- Kč

8.       Odměny vč. odvodů pro pedagogické pracovníky  6 750,- Kč

Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, zejména podrobné zdůvodnění osobních nákladů

Logopedické pomůcky – 2 500,- Kč

Odborná literatura tematicky zaměřená na logopedickou péči (metody, formy, přístupy k dětem…) – 500,- Kč

Obrázkové knihy sloužící k procvičování jednotlivých hlásek – 1 500,- Kč

Počítač včetně výukových programů zaměřených na logopedickou péči – 13 000,- Kč

Didaktické pomůcky a hry určené k logopedické péči – 2 500,- Kč

Kurz logopedie v rozsahu 60 h – DVPP – 6 000,- Kč

Kurz logopedie v rozsahu 5 h – DVPP – 500,- Kč

Částka 6 750,- Kč je určena na mimořádné odměny učitelkám  MŠ po dobu realizace projektu, z toho je 5 000,- Kč na mimořádné odměny; 1 750,- Kč je částka na povinné odvody (35 %).

 

Odpovědný řešitel projektu (jméno, odborné zaměření, délka pedagogické praxe)

Bc. Jitka Vernerová, vedoucí učitelka MŠ Vaňov, délka pedagogické praxe v MŠ - 23 let