Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

        SVĚT V BARVÁCH DUHY

  

Vzdělávací obsah

Integrované bloky

Škola si ŠVP PV rozpracovala do čtyř ročních období. Každý blok obsahuje podtémata, stručný záměr, vzdělávací nabídku a konkrétní očekávané kompetence ze všech pěti vzdělávacích oblastí. Každý blok je plánován zhruba na jedno čtvrtletí školního roku. Konkrétní zpracování integrovaných bloků je v třídním vzdělávacím programu včetně motivací, námětů, nabídek a konkrétních činností. Pedagogické pracovnice dále využívají situací, které se neočekávaně naskytnou a které dovolují vyžívat náhlých souvislostí či jsou spontánně dětmi namotivovány a nesouvisí s naplánovanou tematikou. Neplánované téma se zaznamenává do plánování a třídní knihy. Podtémata jsou pouze doporučená.

Bude brán zřetel na rozvoj dítěte dle jeho individuálních možností, budou akceptována vývojová specifika. Tomu bude přizpůsobena konkrétní vzdělávací nabídka, metody a formy práce.

Integrované bloky jsou pro učitelky závazné; témata jsou pouze doporučující, nejsou svazující a učitelky je mohou upravovat či měnit dle individuálních potřeb dětí či nahodilých situací. Podrobněji jsou integrované bloky rozpracovány v třídním vzdělávacím programu.

Obsah vzdělávání je v třídních vzdělávacích programech strukturován do oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i jeho učení:

Vzdělávací oblasti:

 • oblast biologická - dítě a jeho tělo
 • oblast psychologická - dítě a jeho psychika
 • oblast interpersonální - dítě a ten druhý
 • oblast sociálně kulturní - dítě a společnost
 • oblast environmentální - dítě a svět

 

Hlavní téma integrovaných bloků:

 

OBJEVUJEME S BROUČKEM DUHÁČKEM A BERUŠKOU BARVIČKOU

 1. Červený podzim Duháček vítá - Barvička ve větru lítá

 2. Modrá zima okna maluje - Duháček s Barvičkou se raduje

 3. Zelená je na jaře - Barvička a Duháček si hraje na dvoře

 4. Žlutá barva léto je - Duháček s Barvičkou se zahřeje

 

1. Červený podzim Duháček vítá - Barvička ve větru lítá

 

Charakteristika bloku- záměr:

Získání povědomí o:  

 • orientaci v MŠ a okolí,
 • režimu dne,
 • svém jménu, adrese, věku a pohlaví (svojí značce),
 • jménech svých kamarádů,
 • rozlišování a upevňování poznatků o podzimní přírodě,
 • receptivním vnímání prostřednictvím smyslů (chuť, sluch, zrak, čich), 
 • významu zdraví pro člověka,
 • zásadách správné výživy,
 • základech a návycích zdravého životního stylu,
 • rozmanitosti barev a tvarů v přírodě, 
 • svém těle,
 • aktivním předcházením nemocem.

Doporučená podtémata (nejsou plně svazující):

 • BAREVNÝ POZIM  V LESE
 • HALLOWEENSKÉ ČAROVÁNÍ NA POLI
 • CVIČÍME PRO ZDRAVÍ  NA ZAHRADĚ

Časová organizace: dle volby pedagoga, zpravidla 3 měsíce  (září - říjen - listopad)

 

2. Modrá zima okna maluje - Duháček s Barvičkou se raduje

 

Charakteristika integrovaného bloku - záměr:

Získání povědomí o:

 • znacích zimy,
 • zimních radovánkách a sportech,
 • počasí v zimě,
 • chování přírody a zvířátek v zimě,
 • vánočních tradicích,
 • souvislém vyjadřování,
 • zápisu do základní školy (příprava předškoláků),
 • lidových tradicích a obyčejích vztahujících se ke končící zimě,
 • sounáležitosti s přírodou a její prohloubení.

Doporučená podtémata (nejsou plně svazující):

 • VÁNOCE BARVIČKA ZAVONÍ, DUHÁČEK NA ZVONEK ZAZVONÍ
 • MODRÁ ZIMA - BÍLÝ SNÍH, VŠICHNI JEDEM NA SANÍCH
 • MASOPUSTNÍ REJ A KARNEVAL

Časová organizace: dle volby pedagoga, zpravidla 3 měsíce  (prosinec - leden - únor)

 

3. Zelená je na jaře - Barvička a Duháček si hraje na dvoře

 

Charakteristika integrovaného bloku - záměr:

Získání povědomí o:

 • chování přírody a zvířat na jaře,
 • velikonočních tradicích,
 • svých silných i slabých stránkách, 
 • užitečnosti zvířat, jak je rozpoznat, kde žijí, jak je lidé chovají, jaký z nich mají užitek, chov pro radost,
 • základních pravidlech bezpečného pohybu na silnících, o bezpečném přecházení přes ulici, orientaci v místě bydliště,
 • Dni matek, co to je, jak a proč ho slavit,
 • změnách v přírodě, chránit přírodu, pochopit neustálé proměny přírody a okolního prostředí (naučit děti sledovat a aktivně se účastnit změn),
 • rozdílu mezi zvířaty domácími, volně žijícími, seznámit se s životními podmínkami a mláďaty,
 • rodině, pochopit svou roli v rodině, posilovat citovou vazbu na širší rodinu, respektovat různé rodinné modely.

Doporučená podtémata (nejsou plně svazující):

 • PŘÍRODA SE PROBOUZÍ
 • ZVÍŘATA OKOLO NÁS
 • KVĚTINY NEJEN PRO MAMINKY

Časová organizace: dle volby pedagoga, zpravidla 3 měsíce  (březen – duben - květen)

4. Žlutá barva léto je - Duháček s Barvičkou se zahřeje

 

Charakteristika integrovaného bloku - záměr:

Získání povědomí o:

 • Dni dětí, co to je, jak a proč ho slavit,
 • chování zvířat v přírodě v létě,
 • rozdílu mezi zvířaty exotickými, seznámit se s životními podmínkami a mláďaty,
 • druzích letního sportování a hraní, o povinnosti chránit si své zdraví a zdraví jiných,
 • základech elementárního čtení a psaní,
 • zásadách správného otužování,
 • všem novém a nepoznaném, probouzet v dětech touhu a odvahu poznávat,
 • svém názoru a úsudku,
 • sounáležitosti s přírodou,
 • bezpečném chování a jednání o prázdninách, na dovolené s rodiči.

Doporučená podtémata (nejsou plně svazující):

 • DĚTI NA CELÉM SVĚTĚ
 • DUHOVÉ PRÁZDNINY

Časová organizace: dle volby pedagoga, zpravidla necelé 2 měsíce  (červen - srpen)