Organizační informace pro rodiče 

z třídní schůzky dne 12. 9. 2017

 1. ZAHÁJENÍ TŘ. SCHŮZKY - přivítání

Ředitelka ZŠ a MŠ SNP    Mgr. Ramona Grohová                                    

O vaše děti pečují:

Vedoucí učitelka: Bc. Jitka Vernerová 

 

Učitelka: Hana Jandová

 

Školnice: Jana Nademlejnská

 

Kuchařka: Růžena Budilová

 
Provozář školní jídelny: Jiřina Duchoňová

2. PROVOZ MŠ a omlouvání dětí

6:00 – 16:00hod.   

Děti se přijímají do 8:00 hodin, ale po předchozí ústní dohodě nebo telefonické dohodě je možné dítě přivést kdykoliv během dne a také je možné si dítě během dne kdykoliv vyzvednout z MŠ. Rodiče, kteří budou chtít své dítě vyzvednout po obědě, mohou své děti vyzvednout od 11:45-12:15hod. Po odpolední svačině je možné děti vyzvednout nejlépe od 14:45 hod.

Zákonní zástupci omlouvají děti osobně nebo telefonicky (především ohledně stravování) den předem do 14:00 hodin, výjimečně ze zdravotních důvodů na tentýž den nejpozději do 8:00 h. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne stejným způsobem.

Předškolní děti mají nástup do mateřské školy stanoven od 8:00 hodin do 12:00 hodin. Jejich zákonní zástupci jsou povinni omluvit dítě nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, a to telefonicky nebo osobně v MŠ. Po ukončení nepřítomnosti jsou zákonní zástupci povinni rovněž do tří kalendářních dnů tuto skutečnost potvrdit písemně.

3. ŠVP PV

V naší MŠ probíhá od 1. 9. 2017 vzdělávání podle nového ŠVP PV pod názvem: „Duhové sluníčko“, č. j. ZŠaMŠ/GR/535/2017. Tímto se ruší ŠVP PV pod názvem „Svět v barvách duhy“, č.j.: ZŠaMŠ/GR/477/2015, je vypracován v návaznosti na RVP PV - info k TVP spolu se ŠVP PV, s daným tématem týdne je vyvěšeno na nástěnce v šatně.

4. ŠKOLNÍ ŘÁD

Od 1. 9. 2017 je účinná nová směrnice č. 4/2017 Školní řád mateřské školy. Tímto se ruší směrnice Školní řád mateřské školy ze dne 1. 9. 2012 včetně dodatku č. 1.

 Zákonný zástupci jsou prokazatelným způsobem na začátku školního roku seznámeni se školním řádem. Ten je rovněž vyvěšen v budově školy a na www stránkách školy.

 5. SOUHLAS RODIČŮ S FOTOGRAFOVÁNÍM V MŠ

Souhlas rodičů, zda může škola vystavovat k prezentaci školy fotografie dítěte spolu s jeho jménem je u všech rodičů na osobním spisu…nikdo neměl žádnou připomínku.

Info k předvánočnímu fotografování, které se uskuteční v prostorách MŠ dne 21. 11. 2017. v 10:45h. Rodiče můžou přivést i sourozence dětí.

Děti si můžou přinést svou fotku ke své značce na průhlednou fólii do šatny:-)

6. PLATBA STRAVNÉHO A ÚPLATY V MŠ

S účinností od 1. 9. 2017 jsou stanoveny ceny stravy a úplaty za předškolní vzdělávání takto:

 

děti na celodenní docházku do 6 let            30,- Kč         odklad PŠD        34,- Kč

z toho přesnídávka                                       8, - Kč                                   8,- Kč

             oběd                                            14,- Kč                                  18,- Kč

                                                                                                                             

             svačina                                         8,- Kč                                      8,- Kč                                                  

děti, které odcházejí  z MŠ pravidelně        22,- Kč                                    26,- Kč

po obědě

                                                                                                                    

S účinností od 1. 9. 2017 je stanovena výše úplaty na 350,- Kč/měs/dítě, a to v souladu s novou směrnicí č. 2/2017. Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ

Úplatu nehradí zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje poslední ročník MŠ.

Rodiče, kteří budou chtít své dítě vyzvednout po obědě (tj. 11:45-12:15hod) se ráno při příchodu do MŠ (nejpozději však do 8:00 hod) zapíší do sešitu, který je k tomuto účelu zaveden v šatně MŠ.

 

Finanční částka za odhlášené obědy a svačiny se převádí do dalšího měsíce a vyúčtování

se provádí v měsíci lednu a červnu.

Platba stravného a úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ probíhají v hotovosti pouze u provozářky ŠJ

 Stravné je vybíráno v určené dny (k nahlédnutí na webu i nástěnce v šatně).

  • Další informace ke stravování

Jídlo v MŠ – učitelky děti nenutí, ale snaží se, aby děti jídlo ochutnaly.

Vést děti i doma k pomazánkám, zelenině, ovoci…sběrný koš v MŠ se musí dodržovat -> kontroly z hygieny.

Předškolní děti učit jíst i doma příborem.

7. PROJEKT MLÉKO DO ŠKOL

Končí projekt „Školní mléko“, v MŠ nebude již dětem poskytováno (jen na 1. stupni ZŠ)

8. TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA MŠ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Pravidelně čtyřikrát ročně pořádáme pro zákonné zástupce třídní schůzky (popř. společná setkávání)

14. 09. 2017

19. 12. 2017

27. 03. 2018

19. 06. 2018

  • třídní schůzky vždy od 15:30h:
  • další konzultace a třídní schůzky podle potřeby, individuální konzultace proběhnou po předchozí dohodě s rodiči, nejpozději však do 16:00h. 

9. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU - předběžné termíny UZAVŘENÍ MŠ během školního roku 2017/2018

Předpokládáme, že MŠ bude uzavřena o:

·         VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH od pátku 27.12. - 30. 12. 2017.

Předpokládáme, že MŠ bude uzavřena o:

·         JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 5. 3. - 9. 3. 2018

(bude probíhat rekonstrukce vodovodních trubek)

Rodiče budou po dohodě se zřizovatelem o přesném termínu uzavření MŠ včas informováni na nástěnce v šatně a na webových stránkách školy (Podpis rodičů)

10. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ SNP + ZÁPIS DO 1. ROČ.

Den otevřených dveří na ZŠ SNP se uskuteční týden před zápisem do 1. ročníku v budově školičky od 14 h do 17 h.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ SNP proběhne v termínu po dohodě se zřizovatelem (dle MŠMT se zápis do ZŠ musí konat v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2018).

11. OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Dítě předávají rodiče do MŠ zdravé. Cokoliv výjimečného hlásí při příchodu tř. učitelce (např. měl(a) průjem, zvracel(a) atd.)

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu MŠ, jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni, aby co nejdříve zajistili další zdravotní péče o dítě.

Škola by měla být informována o nepřítomnosti dítěte v MŠ delší než dva týdny.

Dále je zapotřebí neprodleně oznámit, onemocní-li dítě nakažlivou chorobou nebo vyskytne-li se choroba v rodině. Dítě může pokračovat v docházce pouze se souhlasem lékaře.

12. HLÁŠENÍ ÚRAZŮ

V případě, že se stane během provozu MŠ úraz, dítě to okamžitě nahlásí kterékoliv učitelce a ta bezodkladně zajistí ošetření. Dítě, které bylo zraněno, musí být lékařsky ošetřeno (kromě drobných odřenin, které mu budou ošetřeny v MŠ). Zároveň je vyrozuměn zákonný zástupce dítěte.

13. NÁSTĚNKY V ŠATNĚ + WEBOVÉ STRÁNKY MŠ

- STRAVOVNA (vyvěšen jídelní lístek, platby, směrnice)

- VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V MŠ - ŠVP PV, TVP plán, PLÁN EVVO (u vstupních dveří)

- INFORMACE PRO RODIČE (naproti vstupním dveřím do šatny)

- AKTUÁLNÍ INFORMACE a informace o připravovaných akcích jsou včas oznamovány především na nástěnce za dveřmi do třídy

- VÝTVORY DĚTÍ

PROSÍME RODIČE O PRAVIDELNÉ SLEDOVÁNÍ NÁSTĚNEK V ŠATNĚ NEBO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!!

14. ZTRÁTY A NÁLEZY

Dětem není dovoleno nosit do školy předměty, které nesouvisí s předškolním vzděláváním. Za cenné předměty (prsteny, náušnice apod.) nenese MŠ zodpovědnost. Ztráty ostatních věcí se musí okamžitě hlásit učitelce MŠ. Nalezené předměty budou k vyzvednutí u třídní učitelky.

15. ZÁJMOVÉ KROUŽKY A ČINNOSTI V MŠ

Každoročně nabízíme celou řadu akcí a zájmových kroužků.

Některé z nich probíhají v rámci předškolního vzdělávání a jsou tudíž zdarma:

  • kroužek „Sporťáček“netradiční sporty i náčiní pod vedením p. učitelky Jitky (od 3. 10. - každé úterý dopoledne)
  • kroužek „Šikulka - grafomotorický kroužek pod vedením p. učitelky Hanky (od 5. 10. - každý čtvrtek dopoledne)

některé kroužky a činnosti jsou placené:

  • kroužek Aj – předběžné zjištění zájmu ze strany rodičů (Agentura Educateam –

1 000,- Kč na pololetí) + minimální počet 5 dětí

lektorka Jana Leová kroužek zahájila v pondělí 2. 10. 14:45 – 15:30h

  • solná jeskyně (10x návštěva v II. pololetí školního roku…předběžně každý čtvrtek od 8:40h) ind. domluva s rodiči malých dětí
  • divadlo dle nabídky (Národní dům, Severočeské divadlo opery a baletu, Dům kultury, Hraničář aj.) - chodit budou i letos všechny děti (nové děti pojedou do divadla po předchozí domluvě s tř. učitelkou)
  • keramika   - DDM ÚL pod vedením speciálního pedagoga
     dále v MŠ pokračuje:

->logopedie - pokračování v projektu z roku 2014: „Každodenní logohrátky s broučkem Duháčkem a beruškou Barvičkou“ + logopedický seminář od září-prosince 2017 v rozsahu 60hodin absolvovala i druhá paní učitelka Hanka Jandová

V rámci každodenních jazykových chvilek se opět zaměříme na správnou výslovnost u dětí předškolního věku. Pomocí rozmanitých her a činností začleníme broučka Duháčka a berušku Barvičku (návaznost na ŠVP PV). Procvičíme především slovní zásobu, budeme provádět dechová a artikulační cvičení, a to v takových slovech, větách a říkankách, kte­ré jsou pro dítě zajímavé, obsahově srozumi­telné a smysluplné. Naučíme se ovládat také tempo a intonaci řeči. Budeme preferovat nejen správnou výslovnost jednotlivých hlásek, ale i rozvoj obsahové stránky řeči (porozumění, vyjadřování). Po domluvě s rodiči individuálně procvičíme předepsaná cvičení od specializovaného logopeda.

->čištění zubů - po obědě (od října)…kromě nových (malých) dětí

16. ŠABLONY PRO MŠ - Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020

Školní asistent – výrazná pomoc při práci v MŠ, evidence pravidelné docházky, report za každý kalendářní měsíc

17. AKCE A ČINNOSTI MŠ

Akce a činnosti budou vždy včas vyvěšeny především na nástěnkách v MŠ (vždy na daný měsíc a následně podrobné info před jednotlivou akcí) + info i na webových stránkách školy. Akce a činnosti do další třídní schůzky (budou postupně aktualizovány):

18. BEZPEČNOST DĚTÍ

MŠ zodpovídá za dítě od chvíle předání od zákonného zástupce nebo pověřené osoby do vyzvednutí.

Školní zahrada není veřejný prostor a děti s rodiči se tam nebudou zdržovat po vyzvednutí.

S kočárkem můžete zajet do šatny, ale z bezpečnostních a hygienických důvodů jen na místo, které je k tomuto účelu vyhrazeno (pod oknem) a opravdu jen na dobu nezbytně nutnou, než se dítě vypraví, oblékne, obuje. Vzhledem k tomu, že maminek s kočárkem může přijet více, v budově z prostorových důvodů bude vždy jen 1 kočárek a další tam bude moci vjet až v okamžiku, kdy předchozí už vyjede ven. Druhou možností je nechat kočárek před budovou a miminko si vzít na ruku, jako se to děje v ostatních školkách.

Z důvodu bezpečnosti bude MŠ do prvního dítěte uzamčena. Použijte, prosím zvonek u hlavního vchodu. Zamykání a odemykání dveří má na starosti školnice. Zákonní zástupci předávají převlečené děti třídním učitelkám pouze ve třídě (nikoliv v šatně). Pokud necháte ve spěchu děti bez dozoru samotné v šatně, nemůžeme ručit za jejich bezpečnost.

19. HLÁŠENÍ ÚRAZU

V případě, že se stane během provozu MŠ úraz, učitelka bezodkladně zajistí ošetření.

Dítě, které bylo zraněno, musí být lékařsky ošetřeno (kromě drobných odřenin, které mu budou ošetřeny v MŠ).

Zároveň je ihned vyrozuměn zákonný zástupce dítěte

20. HLÁŠENÍ ZMĚN do školní matriky

Nezapomeňte hlásit především změny telefonů (vždy v MŠ alespoň dvě funkční tel. čísla), bydliště, pojišťovnu, vyzvedávání dětí…

21. POTŘEBY DO MŠ

-bačkory (pantofle jsou nevhodné)…podepsat!!!

-oblečení na vycházku (raději starší)…podepsat!!!

-náhradní oblečení do sáčku (tričko, spodní prádlo, ponožky, punčocháče)…podepsat!!!

-pyžamo (každý pátek se vrací na vyprání domů)…podepsat!!!

-hrníček (kalíšek) z umělé hmoty na pitný režim )…podepsat!!!

-igelitovou plenu na lehátko, případně plenky (individuální domluva s rodiči)

-sáčky na mokré věci (nechat pro případ potřeby v šatně ve skříňce – horní polička

Děti si mohou do MŠ přinést vlastní oblíbené hračky (prosíme vždy pouze jednu), ale neručíme za jejich poškození nebo ztrátu, ukládají si je do vagónku ve třídě

Co do MŠ nepatří: nedávejte dětem do MŠ cenné předměty, nevhodné hračky, drahé oblečení

22. SBĚR PAPÍRU

Proběhne v určené dny během školního roku.

Peníze ze sběru bývají použity na odměny, výlety, Den dětí apod.

23. EXKURZE

Pokud má někdo zajímavé zaměstnání a byla by možnost prohlídky, navštívíme s dětmi (naplánovaná knihovna, hasiči…).

24. NABÍDKA PRO RODIČE KMČ

KMČ – možnost využít 4x do roka nabídky knih z vydavatelství ALBATROS.

Důvěrníkem KMČ v MŠ je p. učitelka Hanka Jandová (zajištění katalogů + objednávka + výběr peněz).

Při větším odběru pro děti z MŠ dárky v podobě knih.

25. OSLAVA NAROZENIN DĚTÍ

Společné oslavy narozenin dětí po celý rok…narozeninová písnička, hobla, gratulace, dárky (TF), přípitek + pohoštění (TF).