Školní řád mateřské školy

 

 

           Základní škola a Mateřská škola

             Ústí nad Labem, SNP 2304/6,

                 příspěvková organizace

 

 

SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233

 

 

SMĚRNICE č. 6/2012

 

Školní řád mateřské školy

 

 

Účinnost:      1. 9. 2012

Zpracovaly:   Mgr. Ramona Grohová, Bc. Jitka Vernerová

Schválil:        Mgr. Ramona Grohová

Počet stran:   13

Počet příloh: 0

 

 

ČL. 1

ÚVOD

 

 1. Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

 1. Směrnice je zpracována pro Základní školu a Mateřskou školu Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkovou organizaci. Škola byla zřízena městem Ústí nad Labem, jako příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 1993. Je závazná pro žáky, zákonné zástupce žáků a pedagogické pracovníky školy.

ČL. 2

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

 1. Zápis dětí do mateřské školy (dále je MŠ) na následující školní rok probíhá v termínu po předchozí dohodě se zřizovatelem. Termín zápisu je zveřejněn v MŠ, na úřední desce, na www.stránkách školy. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

 

 1. Dítě do MŠ přijímá ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce. Přihlášku dítěte a další dokumenty k přijetí do MŠ si zákonní zástupci mohou vyzvednout v MŠ nebo stáhnout na www.stránkách školy; vrátí je mateřské škole řádně vyplněné a podepsané v určeném termínu. Při zápisu obdrží rovněž zákonný zástupce nezbytné informace o přijímání dětí.

 

 1. Ředitelka školy písemně dohodne se zákonným zástupcem docházku dítěte do MŠ.

 

 1. Pokud zákonný zástupce doloží, že dítě má individuální integraci, vytvoří ředitelka MŠ podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

 1. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy na základě stanovených kritérií (viz směrnice č. 2/2012), popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

 

 1. MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 1. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (obdrží zákonný zástupce při zápisu) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

ČL. 3

UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny,
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

ČL. 4

PLATBY V MŠ

 

 1. Podrobné informace o úplatě za předškolní vzdělávání – viz směrnice č. 3/2012.

 

 1. Úplata za školní stravování dětí - výše stravného je stanovena stravovacím rozpisem zveřejněným v MŠ.

 

 1. Způsob platby za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŚ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (odst. 1 písm. d § 35 školského zákona).

 

 1. Všechny platby probíhají v hotovosti u provozáře. Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od zákonných zástupců. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

ČL. 5

EVIDENCE DÍTĚTE

 

 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen poskytnout veškeré informace nutné k řádné evidenci dítěte. Těch využívá MŠ pouze pro vnitřní potřebu, pro oprávněné orgány státní správy a samosprávy, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

 1. Při nástupu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci dítěte vedoucí učitelce vyplněný Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

 

 1. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem do MŠ.

 

 1. Zákonní zástupci nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

ČL. 6

PRÁVA DÍTĚTE

 

Dítě má právo

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit),
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku…),
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí…),
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřeného věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem…),
 • na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně jej ovlivňují,
 • na zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění, zdravotní postižení, mimořádné schopnosti a talent),
 • na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají; dítě má právo sdělit svůj názor učiteli mateřské školy, vedení školy,
 • na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se předškolního vzdělávání podle školského zákona,
 • na odpočinek a volný čas,
 • na svobodu projevu, myšlení, náboženství,
 • na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami,
 • na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy,

na život a práci ve zdravém životním prostředí.

ČL. 7

POVINNOSTI DÍTĚTE

Dítě má povinnost

 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny MŠ k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno (přizpůsobeno věkovým zvláštnostem dítěte),
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků MŠ v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • chránit společný majetek MŠ,
 • pomáhat slabším, mladším a postiženým dětem,
 • pohybovat se pouze v prostorách a areálu MŠ, kde je přítomen dozor odpovědných osob.

ČL. 8

PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Zákonní zástupci mají právo

-           na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

-           po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě,

-           přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,

-           obhajovat potřeby a zájmy dětí, rodičů, vznášet připomínky a podněty k činnosti MŠ na vedení školy,

-           informovat se na chování a výsledky předškolního vzdělávání svého dítěte u pedagogických pracovníků v určených dnech třídních schůzek nebo po předchozí domluvě v jinou dobu (není dovoleno narušovat v této souvislosti provoz MŠ),

-           informovat školu o zdravotním postižení dítěte, včetně údaje o druhu postižení, nebo o zdravotním znevýhodnění, popř. zda je dítě sociálně znevýhodněno.

ČL. 9

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Zákonný zástupce je povinen

 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do MŠ,
 • na vyzvání vedení školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se předškolního vzdělávání dítěte,
 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání,
 • oznámit neprodleně MŠ, onemocní-li dítě nakažlivou chorobou nebo vyskytne-li se choroba v rodině; dítě může pokračovat v docházce pouze se souhlasem lékaře,
 • omlouvat dítě při nepřetržité neúčasti z předškolního vzdělávání delší než dva týdny

(jinak může ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání),

 • nesmí závažným způsobem narušovat provoz MŠ,
 • je povinen uhradit úplatu za předškolní vzdělávání,
 • uhradit neprodleně škodu způsobenou poškozením majetku školy způsobeného jeho dítětem, které se nechovalo v souladu se slušnými mravy a školním řádem (viz dále čl. 15 této směrnice),
 • jsou plně odpovědní za chování dítěte mimo MŠ.

ČL. 10

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

1. Pedagogický pracovník co nejvíce podporuje styk s rodiči. Jednání s rodiči však v žádném případě však nesmí narušovat předškolní vzdělávání. Je povinností učitele taktně (ale důrazně) odmítnout jednání při předškolním vzdělávání, ale je též jeho povinností poskytnout rodičům v době jejich pracovního volna projednání nutných záležitostí – nejlépe po předchozí domluvě termínu schůzky.

2. Termín schůzky může být ze strany zákonného zástupce domluven telefonicky či osobně, ze strany pedagogického pracovníka zásadně vždy písemně (prostřednictvím vedení školy).

V potřebných případech je účelné, aby pedagogický pracovník vykonávat návštěvu v rodině dítěte, pokud možno po předchozím ohlášení.

        ČL. 11

     PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MŠ

 

ředitel školy:                  Mgr. Ramona Grohová

statutární zástupce:      Mgr. Majdalena Jelínková

typ školy:                       s celodenní péčí

stanovená kapacita:      MŠ - 30

                                      školní jídelna – 30

provozní doba:              6:00 h – 16:00 h

 

 1.  Provoz MŠ je od 6:00 h do 16:00 h. Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8:00 h. Je možný i pozdější příchod podle aktuálních potřeb zákonných zástupců, a to za předchozího oznámení pracovníkům MŠ (při pozdějším příchodu je nutno zazvonit u vchodových dveří). Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:00 h osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne stejným způsobem.

 2. Do MŠ děti přicházejí i odcházejí z ní v doprovodu zákonného zástupce, popř. pověřené osoby (viz bod 4 tohoto článku). Zákonní zástupci neponechávají děti v šatně samotné.

 3. Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ čisté, vhodně upravené, zdravé. Vyskytne–li se u dítěte infekční onemocnění, zákonní zástupci tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolest břicha apod.) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 4. Učitelka má právo požadovat od zákonných zástupců dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

 5. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům nebo jim pověřeným zástupcům předají. Pokud se zákonní zástupci nechají zastupovat, sdělí tuto informaci MŠ na předepsaném formuláři.

 6. Zákonný zástupce zajistí, aby dítě mělo v MŠ vhodné a počasí přiměřené oblečení, náhradní oblečení, oblečení na pobyt venku, zdravotně vhodné přezůvky (z důvodu bezpečnosti nechodí bez přezůvek), pyžamo. Vše musí být řádně podepsané a označené, aby nedošlo k záměně.

 7. Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době jejich pobytu v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 8. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Zákonným zástupcům doporučujeme sledovat pravidelně nástěnky.

 9. Spontánní hra

Hra je základní formou lidské aktivity a u dětí předškolního věku je základní potřebou a hlavní činností. Má velký význam pro sebe rozvíjející se učení dítěte, rozvíjí jeho  fantazii, představivost, sebedůvěru, ale i fyzickou zdatnost a motorickou obratnost. Proto je dán pro spontánní hru v MŠ největší časový prostor. Probíhá v době od 6:00 h do 9:30 h a odpoledne podle potřeby odpočinku dětí od 12:45 h do 16:00 h.

10.       Činnosti dětí, činnosti řízené pedagogickým pracovníkem

            Po celý den probíhá výchovná činnost dětí, a to spontánní dle vlastního výběru dětí a činnosti řízené učitelkou.

            Uvedené činnosti probíhají v době od 6:00 h do 9:30 h a od 12:45 h do 16:00 h.

11.      Sledování televize, videa, DVD

           Probíhá minimálně (pohádky), a to v délce 15 min v dopoledních hodinách.

12.      Pohybové aktivity

       Jsou zařazovány v průběhu dne jednak nabídkou učitelek, jednak na přání dětí a pravidelně od 8:00 h do 8:30 h.   Za každých okolností jsou zajištěny ze strany pedagogických  pracovníků podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Při tom je využíváno tělocvičného náčiní a nářadí v MŠ.

13.      Pobyt venku

           Probíhá dopoledne od 9:30 h do 11:30 h a odpoledne od 14:45 h do 16:00 h na zahradě,

          na hřišti TJ Vaňov, v lese. V letních měsících je pobyt venku prodlužován (obědvá se venku na zahradě), v zimním období v mrazech, při deštivém či jinak    nepříznivém počasí je  pobyt pro děti úměrně krácen.

14.     Odpočinek, spánek

      Odpočinek dětí probíhá dle jejich vlastní potřeby. Mají možnost odpočinku od 12:00 h do 14:00 h, minimálně však do 12:45 h. Tím je zajišťováno respektování individuálních potřeb dítěte.

Po odpočinku probíhají spontánní činnosti dětí i činnosti motivované a řízené učitelkou MŠ.

15.    Stravování

         Je-li dítě v době podávání oběda přítomno v MŠ, stravuje se vždy.

Příprava stravy:                                    ve vlastní školní jídelně

Podávání dopolední svačiny:                  8:30 h – 8:45 h

Doba výdeje oběda:                               11:30 h – 12:00 h

Podávání odpolední svačiny:                  14:30 h – 14:45 h

Systém podávání svačin:                        pití mají připravené před sebou

                                                               jídlo – samoobslužný systém

        Časový odstup jednotlivých jídel:   3 hodiny

    Děti se chovají podle společenských a hygienických pravidel stolování, respektují pokyny dozorující osoby.

16.     Pitný režim 

         V průběhu celého dne je pro děti zajištěn pitný režim – ovocné čaje, šťávy apod. Způsob obsluhy: děti jsou vedeny k samostatné obsluze, v případě potřeby obslouží dítě učitelka MŠ.

17.     Manipulace s nádobím

     Čisté a špinavé nádobí je odděleno. Provozní zaměstnanec dle potřeby čisté nádobí doplňuje.

     Bílé nádobí je odděleně umýváno v myčce, ostatní ručně ve dřezech. 

18. Otužování

     Při otužování je přihlíženo k individuálním potřebám a zdraví dětí. Provádí se sprchováním vlažnou vodou na zahradě (v létě).

19.     Chování dětí

 • dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti, při každém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu; chovají se tak, aby neuhrozily zdraví své ani ostatních dětí a pracovníků školy,

 • dodržují zásady slušného chování; zdraví všechny pracovníky školy pozdravem „dobrý den“ a oslovují je „paní učitelko“,

 • do MŠ vstupují určeným vchodem; po vstupu do MŠ se přezouvají v šatně do zdravotně vhodných přezůvek, z důvodu bezpečnosti nechodí bez přezůvek; neopouštějí svévolně budovu MŠ,

 • do MŠ nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu dětí; nenosí cenné předměty a peníze, které nepotřebují do předškolního vzdělávání; peníze (např. vstupné na akci MŠ) odevzdávají neodkladně učitelce MŠ, která akci organizuje,

 • při předškolní výchově neopouštějí bez dovolení vyhrazené prostory,

 • při činnostech mimo školu se řídí pokyny pověřených osob, dodržují pravidla silničního provozu a BOZP,

 • pokud dítě zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě tuto skutečnost hlásí pedagogickému pracovníkovi.

 

Úmluva o právech dítěte

Kázeň v MŠ musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností.

Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte - ke vzájemnému porozumění, k míru a toleranci.

V celém průběhu předškolního vzdělávání jsou zajištěny rovněž podmínky před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.

20.     Větrání

Okna otevírají učitelé.

Děti nesmějí manipulovat se žaluziemi.

21.     Pohyb dětí v budově

Ve všech prostorách školy se děti chovají ukázněně. Není dovoleno bez svolení pedagogického pracovníka opouštět budovu MŠ.

Pobyt ve všech prostorách a ve školním areálu je bez dozoru pedagogů či jiných odpovědných osob zakázán.

22.      Odchod dítěte z budovy

       Pedagogický pracovník předává dítě osobně zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze pouze na    základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

23.      Bezpečnost práce

Všichni pracovníci jsou povinni jak v MŠ, tak i při všech akcích školy, vyčerpat všechny možnosti, aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví dětí. Závady v  budově, které by mohly ohrozit zdraví dětí a ostatních pracovníků, okamžitě hlásí vedoucí učitelce MŠ.

       Všichni pracovníci a děti se řídí bezpečnostními předpisy. 

ČL. 12

PŘERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU MŠ

 

 1. Provoz MŠ lze omezit nebo přerušit v měsících červenci nebo srpnu, popř. v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu je zveřejněno na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

 

 1. Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období, než je stanoveno v odstavci 1 tohoto článku. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

ČL. 13

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DĚTÍ PŘI AKCÍCH MŠ

 

1.      Předcházení rizikům

Pracovníci MŠ při zajištění bezpečnosti dětí vycházejí z platného metodického pokynu Rady města Ústí nad Labem.

MŠ v rámci výchovného působení seznamuje děti (s přihlédnutím k jejich věkovým zvláštnostem) s bezpečností a ochranou zdraví, s riziky a ohrožením při dopravním provozu na komunikacích. Před konkrétní akcí ještě pedagogický pracovník připomene a zopakuje zásady BOZ.

Při akcích konaných MŠ, kdy jsou účastníci ubytováni v objektech cizích organizací, dodržují bezpečnostní a protipožární pokyny platné v těchto objektech. Děti dodržují stanovený režim dne a všechny další pokyny. Za seznámení dětí s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.

Při specifických činnostech dětí (např. sportovních) určí vedení školy k zjištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost v MŠ.

MŠ zajišťuje bezpečnost a zdraví dětí při všech akcích MŠ.

 

 

 

2.      Zdravotní způsobilost dětí

Zákonní zástupci dětí informují MŠ o změně zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu dítěte, o očkování dítěte.

 

3.       První pomoc (dále jen PP) a ošetření

Na MŠ je lékárnička s potřebným vybavením. Na akce konané mimo školu (např. výlet) pedagogičtí pracovníci s sebou berou přenosnou lékárnu.

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s poskytováním PP.

U telefonního aparátu je seznam telefonních čísel sloužících k poskytnutí PP.

4.      Poučení dětí

Děti jsou seznámeny, poučeny a instruovány s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem o

 • možném ohrožení zdraví při všech činnostech, jichž se účastní při předškolním vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním,
 • bezpečnostních pokynech a zásadách bezpečného chování,
 • nebezpečí šikany ze strany ostatních dětí, nebezpečí hrozící od neznámých lidí, apod.
 • řádu herny, jídelny, lehárny.

O provedeném poučení učiní konkrétní pedagogický pracovník záznam do povinné dokumentace MŠ.

Děti, které nebyly poučení přítomny, jsou poučeny v nejbližším možném termínu, což rovněž pedagogický pracovník zapíše do povinné dokumentace MŠ.

5.     Hlášení úrazů

V případě, že se stane během provozu MŠ úraz, dítě to okamžitě hlásí kterékoliv učitelce a ta bezodkladně zajistí ošetření. Dítě, které bylo zraněno, musí být lékařsky ošetřeno (kromě drobných odřenin, ty jsou ošetřeny ihned na místě). O všech úrazech i drobných odřeninách + způsobu ošetření musí být prokazatelně vyrozuměn zákonný zástupce dítěte. Pokud se v  případě potřeby lékařského ošetření dítěte škole nepodaří spojit se zákonným zástupcem, doprovází dítě k lékaři provozní zaměstnanec (běžně je to záležitost zákonného zástupce).

6.       Zvláštní pravidla při některých činnostech

Při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, odkládají děti na určená místa ozdobné a jiné předměty, jako náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky apod. Řídí se přitom pokyny učitelky MŠ, která nedovolí, aby se dítě bez odložení uvedených předmětů účastnilo příslušné činnosti. Děti používají cvičební úbor a obuv podle pokynů učitelky, která dodržování tohoto požadavku kontroluje.

ČL. 14

OCHRANA DĚTÍ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

Je zakázána jakákoliv forma šikany.

V areálu MŠ je zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření.

Dítě má možnost nahlásit jakoukoli formu ublížení učitelce MŠ.

MŠ následně řeší obvyklými způsoby daný problém, o jehož výsledku je zákonný zástupce informován.

ČL. 15

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ

 

Dítě užívá zařízení školy, pomůcky, hry a hračky v souvislosti s předškolním vzděláváním, řídí se přitom pokyny pedagogických pracovníků a jiných oprávněných osob.

Dítě záměrně nepoškozuje věci, které tvoří zařízení MŠ.

V případě úmyslného poškození školního majetku hradí dítě škodu v plné výši, a to na základě dokladu o provedení opravy firmou (faktura či platba v hotovosti). V případě, že úmyslné poškození majetku školy způsobilo více dětí, úhrada se rozpočítává v závislosti na míře poškození jednotlivců.

ČL. 16

ZTRÁTY A NÁLEZY

 

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty, které nesouvisí s předškolním vzděláváním.

Za cenné předměty (prsteny, náušnice, mobil atd.) nenese MŠ zodpovědnost. Ztráty ostatních věcí se musí okamžitě hlásit učitelce MŠ.

Nalezené předměty budou předány provoznímu zaměstnanci, u kterého si je mohou děti vyzvednout.

 

V Ústí nad Labem dne 31. 8. 2012

 

                                                                                  Základní škola a Mateřská škola

                                                                                  Ústí nad Labem, SNP 2304/6,

                                                                                  příspěvková organizace

                                                                                  Mgr. Ramona Grohová

                                                                                  ředitelka školy