Organizační informace pro rodiče 

Ředitelka ZŠ a MŠ SNP

Mgr. Ramona Grohová

O vaše děti pečují

Vedoucí učitelka: Bc. Jitka Vernerová 

Učitelka: Hana Jandová

Kuchařka: Zdena Trsťanová

Školnice: Jana Nademlejnská

 

Provozář školní jídelny: Jiřina Duchoňová
 

MŠ je odloučené pracoviště ZŠ v ul. SNP.

MŠ je heterogenního typu (věkově smíšená třída).

MŠ je školou dle Školského zákona (oslovujeme se paní učitelko a jménem).

PROVOZ MŠ:

6:00 – 16:00hod.   

Děti se přijímají do 8:00 hodin, ale po předchozí ústní dohodě nebo telefonické dohodě je možné dítě přivést kdykoliv během dne a také je možné si dítě během dne kdykoliv vyzvednout z MŠ. Rodiče, kteří budou chtít své dítě vyzvednout po obědě (tj. 12:00-12:30hod.) a mají zaplacen celodenní pobyt, se ráno při příchodu (nejpozději však do 8:00hod.) zapíší do sešitu, který je k tomuto účelu zaveden v šatně. Dostanou při odchodu náhradní odpolední svačinu. Po odpolední svačině je možné děti vyzvednout nejlépe od 14:45 hod.

ŠVP PV

V naší MŠ probíhá vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod názvem: „Svět barvách duhy“ , který je vypracován v návaznosti na RVP PV - info k TVP spolu se ŠVP PV, s daným tématem týdne je vyvěšeno na nástěnce v šatně.

ŠKOLNÍ ŘÁD

Zákonný zástupci jsou prokazatelným způsobem na začátku školního roku seznámeni se školním řádem. Ten je rovněž vyvěšen v budově školy a na www stránkách školy.

SOUHLAS RODIČŮ S FOTOGRAFOVÁNÍM V MŠ

Souhlas rodičů, zda může škola vystavovat k prezentaci školy fotografie dítěte spolu s jeho jménem. 

PLATBY V MŠ

Stravné:

Stravné pro celodenní pobyt v MŠ činí: 27,- Kč.

z toho: přesnídávka 7,- Kč, oběd 14,- Kč, svačina 6,- Kč.

Rodičům, kteří se dohodnou, že budou pravidelně odvádět děti po obědě, bude účtována strava ve výši 21,- Kč.

Jídlo v MŠ – učitelky děti nenutí, ale snaží se, aby děti jídlo ochutnaly.

Snažit vést děti i doma k pomazánkám, zelenině, ovoci…sběrný koš v MŠ se musí dodržovat -> kontola z hygieny.

Rodiče, kteří budou chtít své dítě vyzvednout po obědě (tj. 11:45-12:15hod), odhlásí dítě do 8:00 hod. v den příchodu zápisem do sešitu, který je zaveden k odhlašování odpoledních svačin v šatně MŠ.

Pokud nebude dítě řádně z odpolední svačiny odhlášeno, nebude poskytnuta žádná náhrada.

Finanční částka za odhlášené obědy se převádí do dalšího měsíce a vyúčtování se provádí v měsíci prosinec a červen.

Ceny obědů jsou včas vyvěšeny na nástěnce v šatně a na webových stránkách!

Úplata za předškolní vzdělávání:

Platba úplaty za předškolního vzdělávání je od 1. 9. 2015 stanovena na 340,-kč

------------------------------------

Platba stravného a úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ probíhají v hotovosti pouze u provozářky ŠJ. V souladu se směrnicí č. 17/2008, v platném znění, (k nahlédnutí na nástěnce v šatně) je stravné vybíráno v určené dny.

Úplatu nehradí zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje poslední ročník MŠ.

Zákonný zástupci jsou prokazatelným způsobem na začátku školního roku seznámeni s provozním řádem stravovny. Ten je rovněž vyvěšen v budově školy a na www stránkách školy.

PROJEKT MLÉKO DO ŠKOL

Školní dotované mléko BOBÍK Milk Drink 250ml bude (při zájmu rodičů) možnost odebírat od října. Cena zůstává stejná po dotaci 5,-Kč. Platby a rozdávání mléka do skříněk dětí zajišťuje školnice. 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA MŠ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE:

14. 09. 2016

15. 12. 2016

23. 03. 2017

15. 06. 2017

                                                                                                                                             

 • třídní schůzky vždy od 15:30h:
 • další konzultace a třídní schůzky podle potřeby, individuální konzultace proběhnou po předchozí dohodě s rodiči, nejpozději však do 16:00h.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU + ZÁPIS MŠ a ZŠ

Rodiče budou po dohodě se zřizovatelem o přesném termínu uzavření MŠ včas informováni na nástěnce v šatně a na webových stránkách školy

 • Den otevřených dveří na ZŠ SNP se uskuteční ve čtvrtek 9. 3. 2017 v budově školičky od 14 h do 17h
 • Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ SNP proběhne v pondělí 3. 4. a úterý 4. 4. 2017 v hlavní budově od 14 h do 17 h
   

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Dítě předávají rodiče do MŠ zdravé. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu MŠ, jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Škola by měla být informována o nepřítomnosti dítěte v MŠ delší než dva týdny. Dále je zapotřebí neprodleně oznámit, onemocní-li dítě nakažlivou chorobou nebo vyskytne-li se choroba v rodině. Dítě může pokračovat v docházce pouze se souhlasem lékaře.

HLÁŠENÍ ÚRAZŮ 

V případě, že se stane během provozu MŠ úraz, dítě to okamžitě nahlásí kterékoliv učitelce a ta bezodkladně zajistí ošetření. Dítě, které bylo zraněno, musí být lékařsky ošetřeno (kromě drobných odřenin, které mu budou ošetřeny v MŠ). Zároveň je vyrozuměn zákonný zástupce dítěte.

NÁSTĚNKY V ŠATNĚ + WEBOVÉ STRÁNKY MŠ

- STRAVOVNA (vyvěšen jídelní lístek, platby, směrnice)

- VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V MŠ - ŠVP PV, TVP plán (u vstupních dveří)

- INFORMACE PRO RODIČE (naproti vstupním dveřím do šatny)

- AKTUÁLNÍ INFORMACE a informace o připravovaných akcích jsou včas oznamovány především na nástěnce za dveřmi do třídy

- VÝTVORY DĚTÍ

PROSÍME RODIČE O PRAVIDELNÉ SLEDOVÁNÍ NÁSTĚNEK V ŠATNĚ NEBO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!!

ZTRÁTY A NÁLEZY

Dětem není dovoleno nosit do školy předměty, které nesouvisí s předškolním vzděláváním. Za cenné předměty (prsteny, náušnice apod.) nenese MŠ zodpovědnost. Ztráty ostatních věcí se musí okamžitě hlásit učitelce MŠ. Nalezené předměty budou k vyzvednutí u třídní učitelky.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY A ČINNOSTI V MŠ

Každoročně nabízíme celou řadu akcí a zájmových kroužků.

Některé z nich probíhají v rámci předškolního vzdělávání a jsou tudíž zdarma:

 • kroužek „Píšťalka“ - hra na zobcovou flétnu pod vedením p. učitelky Jitky (od 4. 10. 2016 - každé úterý dopoledne)
 • kroužek „Šikulka“  - grafomotorický kroužek pod vedením p. učitelky Hanky (od 29. 9. 2016 - každý čtvrtek dopoledne)

některé jsou placené:

 • kroužek Aj – agentura Educa Team – lektorka Jana Leová od 26. 9. 2016 -> 14:45-15:30h - každé pondělí)
 • logopedie - pokračování v projektu z roku 2014: „Každodenní logohrátky s broučkem Duháčkem a beruškou Barvičkou“

V rámci každodenních jazykových chvilek se zaměříme na správnou výslovnost u dětí předškolního věku. Pomocí rozmanitých her a činností začleníme broučkem Duháčka a berušku Barvičku (návaznost na ŠVP PV). Procvičíme především slovní zásobu, budeme provádět dechová a artikulační cvičení, a to v takových slovech, větách a říkankách, kte­ré jsou pro dítě zajímavé, obsahově srozumi­telné a smysluplné. Naučíme se ovládat také tempo a intonaci řeči. Budeme preferovat nejen správnou výslovnost jednotlivých hlásek, ale i rozvoj obsahové stránky řeči (porozumění, vyjadřování). Po domluvě s rodiči individuálně procvičíme předepsaná cvičení od specializovaného logopeda.

 •  logopedický seminář od září-prosince 2016 v rozsahu 60hodin absolvuje i druhá paní učitelka Hanka Jandová
 • solná jeskyně -10x návštěva v II. pololetí školního roku (od ledna 2017 - ve ???)
 • divadlo dle nabídky (Národní dům, Severočeské divadlo opery a baletu, Dům kultury) - chodit budou i letos všechny děti (nové děti pojedou do divadla po předchozí domluvě s tř. učitelkou)
 • čištění zubů - po obědě (od 1. října)…kromě nových (malých) dětí
 • keramika   - DDM ÚL pod vedením speciálního pedagoga

AKCE A ČINNOSTI MŠ

Během roku bychom se společně sešli při tvořivém odpoledni.

Chtěli bychom navázat na projekty v minulých letech dnem:„Zahradníček“, a to na podzim (...... 2016 - 8 - 16h) a na jaře, abychom dále pokračovali ve zkrášlení naší školkovské zahrady.

Akce a činnosti budou vždy včas vyvěšeny na nástěnkách v MŠ (vždy na daný měsíc a následně podrobné info před jednotlivou akcí + vyvěšeno na webových stránkách MŠ).

BEZPEČNOST DĚTÍ

MŠ zodpovídá za dítě od chvíle předání od zákonného zástupce nebo pověřené osoby do vyzvednutí.

Školní zahrada není veřejný prostor a děti s rodiči se tam nebudou zdržovat po vyzvednutí.

S kočárkem můžete zajet do šatny, ale z bezpečnostních a hygienických důvodů jen na místo, které je k tomuto účelu vyhrazeno (pod oknem) a opravdu jen na dobu nezbytně nutnou, než se dítě vypraví, oblékne, obuje. Vzhledem k tomu, že maminek s kočárkem může přijet více, v budově z prostorových důvodů bude vždy jen 1 kočárek a další tam bude moci vjet až v okamžiku, kdy předchozí už vyjede ven. Druhou možností je nechat kočárek před budovou a miminko si vzít na ruku, jako se to děje v ostatních školkách.

Z důvodu bezpečnosti bude MŠ do prvního dítěte uzamčena. Použijte, prosím zvonek u hlavního vchodu. Zamykání a odemykání dveří má na starosti školnice. Zákonní zástupci předávají převlečené děti třídním učitelkám pouze ve třídě (nikoliv v šatně). Pokud necháte ve spěchu děti bez dozoru samotné v šatně, nemůžeme ručit za jejich bezpečnost.

HLÁŠENÍ ÚRAZU 

V případě, že se stane během provozu MŠ úraz, učitelka bezodkladně zajistí ošetření.

Dítě, které bylo zraněno, musí být lékařsky ošetřeno (kromě drobných odřenin, které mu budou ošetřeny v MŠ).

Zároveň je ihned vyrozuměn zákonný zástupce dítěte

HLÁŠENÍ ZMĚN do školní matriky

Nezapomeňte hlásit především změny telefonů, bydliště, pojišťovnu, vyzvedávání dětí…

POTŘEBY DO MŠ

-bačkory (pantofle jsou nevhodné)

-oblečení na vycházku (raději starší)…podepsat!!!

-náhradní oblečení do sáčku (tričko, spodní prádlo, ponožky – punčocháče)…podepsat!!!

-pyžamo (každý pátek se vrací na vyprání domů)…podepsat!!!

-hrníček (kalíšek) z umělé hmoty na pitný režim

děti si mohou do MŠ přinést vlastní oblíbené hračky, ale neručíme za jejich poškození nebo ztrátu, ukládají si je do košíku ve třídě

Co do MŠ nepatří: nedávejte dětem do MŠ cenné předměty, nevhodné hračky, drahé oblečení

SBĚR PAPÍRU

Proběhne v určený termín během školního roku.

Peníze ze sběru budou použity na odměny, výlet apod.

EXKURZE

Pokud má někdo zajímavé zaměstnání a byla by možnost prohlídky, navštívíme s dětmi (naplánovaná knihovna, hasiči…).

NABÍDKA PRO RODIČE KMČ

KMČ – možnost využít 4x do roka nabídky knih z vydavatelství ALBATROS.

Důvěrníkem KMČ v MŠ je p. učitelka Hanka Jandová (zajištění katalogů + objednávka + výběr peněz).

Při větším odběru pro děti z MŠ dárky v podobě knih.

OSLAVA NAROZENIN DĚTÍ

Společné oslavy narozenin dětí po celý rok…narozeninová písnička, hobla, gratulace, dárky (TF), přípitek + pohoštění (TF).